svenska

Transcom: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

”Transcoms omsättning och EBIT-marginal ökade under det andra kvartalet. Marginalutvecklingen på rullande 12-månadersbasis bekräftar en fortsatt stadig förbättring på väg mot vårt mål på medellång sikt om minst fem procent.”

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom

Viktiga punkter i det andra kvartalet 2015

 • Omsättningen ökade 3,3 %, 2,6 % på jämförbar basis, drivet av högre affärsvolymer i region Central & Sydeuropa och i Iberia & Latinamerika
 • EBIT-marginalen förbättrades från 0,9 % till 3,0 %. Exklusive jämförelsestörande poster i kv2 2014, uppgick marginalförbättringen till 0,5 procentenheter
 • Lönsamhetsförbättringar i alla regioner
 • Betydande minskning av nettoskuld

Viktiga finansiella händelser under andra kvartalet 2015

 • Omsättning 157,0 miljoner euro, en ökning med 3,3 % jämfört med kv2 2014 (152,0). Omsättningen ökade 2,6 % justerat för valutakurseffekter och avyttringar
 • Bruttomarginal 19,3 %, oförändrat jämfört med samma period 2014
 • EBIT 4,7 miljoner euro jämfört med 1,4 miljoner i kv2 2014
 • Resultat per aktie 4,3 eurocent jämfört med -4,8 eurocent i kv2 2014


Viktiga finansiella händelser under det första halvåret 2015

 • Omsättning 317,9 miljoner euro, en ökning med 1,9 % jämfört med samma period 2014 (312,1). Omsättningen ökade med 2,5 % justerat för valutakurseffekter och avyttringar
 • Bruttomarginal 19,5 % jämfört med 20,0 % samma period 2014
 • EBIT 10,6 miljoner euro jämfört med 6,8 miljoner samma period 2014
 • Resultat per aktie 24,9 eurocent jämfört med 1,4 eurocent i samma period förra året


VD-KOMMENTAR

Vi gör goda framsteg mot alla våra finansiella mål. Både omsättning och EBIT-marginal förbättrades i det andra kvartalet. Omsättningsökningen drevs av ökade affärsvolymer i region Central & Sydeuropa och i Iberia & Latinamerika, medan alla regioner bidrog till lönsamhetsförbättringen. Balansräkningen fortsatte att stärkas.

OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3,3 %

Omsättningen ökade med 5 miljoner euro (+3,3 %) och på jämförbar basis, justerat för avyttringar och valutaeffekter, ökade omsättningen med 3,9 miljoner euro (+2,6 %). Ökningen drevs av högre affärsvolymer i region Central & Sydeuropa och i Iberia & Latinamerika.

Den rapporterade ökningen med 5,0 miljoner euro består av:

 • -4,3 miljoner euro: avyttring av CMS-enheter under 2014 för att fokusera på kärnverksamheten inom outsourcade kundhanteringslösningar
 • +5,4 miljoner euro: positiv valutaomräkningseffekt
 • +3,9 miljoner euro: tillväxt i region Central & Sydeuropa och i Iberia & Latinamerika

Vi fokuserar på organisk omsättningstillväxt, med ett mål på medellång sikt om minst fem procent.

 MARGINALFÖRBÄTTRING OCH STÄRKT BALANSRÄKNING

Transcoms EBIT-marginal var 3,0 % i kvartalet, jämfört med 2,5 % exklusive jämförelsestörande poster i kv2 2014. Alla regioner förbättrade lönsamheten.

Om vi tittar på marginalutvecklingen på rullande 12-månadersbasis, kan vi bekräfta en fortsatt stadig förbättring på väg mot vårt mål om minst fem procent. EBIT-marginalen på rullande 12-månadersbasis nådde 3,8 % i Q2.

Vi förbättrar oss också gentemot vårt tredje finansiella mål, dvs. nettoskuld/EBITDA. Målet för detta nyckeltal är 1,0 eller lägre, och utfallet detta kvartal var 0,3, jämfört med 2,3 i samma period förra året.

Vår ambition är att öka omsättningen organiskt samtidigt som vi fortsätter att förbättra vår effektivitet för att ytterligare stärka lönsamheten. Ett särskilt fokusområde är Latinamerika, där vi har haft en utmanande situation under det senaste året. Ett antal nya affärer med inhemska klienter gör att vi ser en successiv förbättring av lönsamheten. Under juni återförde vi vår chilenska verksamhet till lönsamhet, och vi ser även en betydande förbättring i Peru.

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR

Den 15 juni påbörjade Transcoms tidigare CFO, Pär Christiansen, sin nya roll som Chief Operating Officer (COO). Ulrik Englund tog samtidigt över ansvaret som CFO. Vår nya Chief Commercial Officer (CCO), Philip Sköld, kommer att påbörja sin befattning på Transcom den 8 augusti.

Johan Eriksson, vd och koncernchef

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det första kvartalet 2015

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) torsdagen den 16 juli 2015. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com.


Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015 kl. 08:00 CET.


För ytterligare information, kontakta

Johan Eriksson, vd och koncernchef              +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO                                         +46 70 286 85 92       

Stefan Pettersson, kommunikationsansvarig  +46 70 776 80 88