svenska

Transcoms årsstämma 2015

Stockholm, den 12 maj 2015

Årsstämman i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom”), som hölls idag, beslutade att:

 • Fastställa resultaträkning och balansräkning i Transcom samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 • Överföra årets överskott i ny räkning till balanserade vinstmedel.
 • Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter i Transcom och verkställande direktör för räkenskapsåret 2014.
 • Fastslå antalet styrelseledamöter till sex (6).
 • Återvälja Henning Boysen, Alexander Izosimov och Mikael Larsson som styrelseledamöter för en period fram till årsstämman 2016.
 • Välja Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Per Frankling som nya styrelseledamöter för en period fram till årsstämman 2016.
 • Återvälja Henning Boysen som styrelsens ordförande.
 • Godkänna att arvodesbeloppen till styrelseledamöterna är oförändrade jämfört med föregående år. Det sammanlagda arvodet till styrelsen reduceras dock som en följd av att antalet styrelseledamöter har minskats från sju till sex.
 • Anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
 • Anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Transcom i enlighet med styrelsens förslag.
 • Anta ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag till stämman, som finns tillgängligt på Transcoms webbplats: www.transcom.com.

För ytterligare detaljer om de beslut som fattades vid årsstämman, se kallelsen som publicerades den 9 april 2015, och som finns tillgängligt på Transcoms webbplats: www.transcom.com.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman, beslutades att revisionsutskottet ska bestå av följande ledamöter: Mikael Larsson, Klas Johansson, Per Frankling och Henning Boysen. Mikael Larsson valdes till ordförande i revisionsutskottet. Styrelsen beslutade också att ersättningsutskottet ska bestå av följande ledamöter: Klas Johansson, Per Frankling och Henning Boysen. Klas Johansson valdes till ordförande i ersättningsutskottet.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015 kl. 16:30 CET.

 För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Pär Christiansen, CFO
Telefon: +46 70 776 80 16

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88